"Žaibo Rato" klubo forumas

OPEL automobilių gerbėjai
Dabar yra 2021-10-19 08:14

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Forumas užrakintas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1 pranešimas ] 
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: "Žaibo rato" klubo įstatai
StandartinėParašytas: 2007-04-28 11:07 
Atsijungęs
Administratorius
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2005-10-06 07:46
Pranešimai: 1304
Miestas: Vilnius
„ŽAIBO RATO“ KLUBO ĮSTATAI

l. BENDROJI DALIS

1.1. „Žaibo rato klubas" (toliau Klubas) yra Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, viešai teikianti paslaugas visuomenės nariams.
1.2. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veikios tikslas nėra pelno siekimas. Jis gautą pelną negali skirstyti asociacijos nariams.
1.3. Klubas, kaip juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagal prievoles atsako savo turtu. Klubas neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal Klubo prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
1.4. Klubas turi Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų norminių aktų nustatytą
veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia Šiais įstatymų nustatyta
tvarka įregistruotais įstatais.
1.5. Klubo buveinės adresas: Miško g.3, Jonava, Lietuvos Respublika.
1.6. Klubas įsteigtas neribotam laikui.
1.7. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.8. Klubo teisinė forma - asociacija.

II.VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

2. Klubas savo veikloje siekia šių tikslų:
2.1. Suburti ir vienyti visus, Opel automobiliais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius
su kitose šalyse esančiais Opel automobilių klubais.
2.2. Populiarinti Opel markės automobilius Lietuvoje
2.3. Sudaryti sąlygas Opel markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti.
2.4. Teikti organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams.
2.5. Klubo nariams suteikti galimybę naudotis nuolaidomis remontuojant savo automobilius, perkant detales, juos draudžiant, tobulinant ir pan.
2.6. Klubas renka, kaupia ir platina su įvairiais Opel modeliais susijusią informaciją.
2.7. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant
poreikiui leidžia leidinius, bendrauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais.
2.8. Klubas atskiriems veiklos projektams įgyvendinti klubo valdybos pritarimu gali rinkti
susirinkime numatytą tikslinę rinkliavą.
2.9. Informacija susijusi su Klubo veikla, skelbiama Klubo interneto svetainėje
(www.opel-klubas.com).
2.10. Klubo veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
2.11. Siekdamas įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus, Autoklubas vykdo šią veiklą:
- laikraščių leidyba (22.12);
- žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13);
- garso įrašų leidyba (22.14);
-kita leidyba (22.15);
- laikraščių spausdinimas (22.21);
- garso įrašų tiražavimas (22.31);
-vaizdo įrašų tiražavimas (22.32);
- kompiuterinių laikmenų tiražavimas (22.33);
- variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba, priekabų ir puspriekabių gamyba (34.20);
- variklinių transporto priemonių ir variklių dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba (34.30):
- kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (36.63);
- variklinių transporto priemonių pardavimas (50.10);
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20);
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (50.30);
- motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir
remontas (50.40);
- automobilių degalų mažmeninė prekyba (50.50);
- knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47);
- mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (52.62);
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (52.63);
- stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams (55.22);
- taksi veikla (60.22);
- krovinių vežimas keliais (60.24);
-kita papildomoji sausumos transporto veikla (63.21);
- kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams
teikiamos paslaugos (63.30);
- pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla (67.20);
- nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (70.20);
- nekilnojamo turto agentūros (70.31);
- automobilių nuoma (71.10);
- kitos sausumos transporto įrangos nuoma (71.21);
-kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma (71.40);
- reklama (74.40);
- fotografavimo veikla (74.81);
-vairavimo mokyklų veikla (80.41);
- suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42);
- socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32);
- kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla (92.34);
- kita sportinė veikla (92.62);
™ - kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla (92.72)
-automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla (93.05.10).

III. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klubo narys turi teisę:
3.1.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
3.1.2. naudotis Klubo paslaugomis;
3.1.3. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jo veiklą;
3.1.4. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.1.5.kitas šiuose įstatuose ar norminiuose aktuose įtvirtintas teises.
3.2. Klubo narys privalo:
3.2.1. laiku ir reguliariai mokėti nario ar kitą nustatytą mokestį
3.2.2. laikytis Klubo įstatų.
3.2.3. teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti Klubo veikloje;
3.2.4. saugoti Klubo turtą;
3.2.5. vykdyti Klubo valdymo ir kontrolės organų priimtus sprendimus ir pavedimus;
3.2.6. saugoti Klubo nario garbę, nežeminti jo autoriteto;
3.2.7.savo elgesiu ir veikla didinti Klubo teigiamą vaidmenį visuomenėje; 3,2.8. būti pavyzdingu kelių eismo dalyviu.
3.3. Klubo narys turi teisę likviduojant Klubą, patenkinus kreditorių reikalavimus, gauti turto dalį
neviršijančią j o įnešto stojamojo ar nario mokesčio.
3.4. Narys neturi jokių mokestinių įsipareigojimų Klubui, išskyrus įsipareigojimą įnešti stojamąjį
ir nario mokesčius.
3.5. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka ir dydis, šiuose įstatuose nenustatomi.
Minėta tvarka bus nustatyta atskiru Klubo valdybos sprendimu.

IV. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA IR SĄLYGOS

4.1 Klubo nariai priimami laisvanoriškumo pagrindais.
4.2. Klubo narių skaičius neribojamas.
4.3. Klubo narys privalo laikytis šių įstatų bei kitų Klubo veiklą reglamentuojančių norminių
aktų.
4.4. Visi Klubo nariai yra lygūs.
4.5. Klubo nariu gali būti tiek juridinis, tiek ir fizinis asmuo.
4.6. Fizinis asmuo Autoklubo nariu gali tapti tik sulaukęs 18 metų.
4.7. Klubo nariu tampa juridiniai ar fiziniai asmenys, pateikę raštišką prašymą, gavę Klubo
valdybos pritarimą ir iki nustatyto termino sumokėję stojamąjį ir nario mokestį. Sprendimą dėl naujo
nario priėmimo ar atsisakymo priimti Klubo valdyba priima per 30 dienų nuo prašymo pateikimo
dienos.
4.8. Klubo narys, norėdamas išstoti iš klubo paduoda pareiškimą Klubo valdybai. Jeigu per 30
dienų asmuo, padavęs pareiškimą apie priimtą sprendimą nėra informuotas, laikoma, kad jo pareiškimas
patenkintas.
4.9. Nariui mirus bei bankrutavus ar likvidavus, narystė Klube automatiškai nutrūksta.
4.10. Narys gali būti pašalintas:
4.10.1. jeigu jis nesilaiko įstatų ar kitų visuomeninės organizacijos lokalinių aktų reikalavimų;
4.10.2. nemoka nario mokesčio daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės;
4.10.3. savo veikla kenkia Klubui;
4.10.4. nevykdo Klubo susirinkimų, valdybos ar klubo direktoriaus sprendimų;
4.10.5. kitais atvejais, kurie nesuderinami su Klubo veikla;
4.10.6. sužinojus, kad priklauso organizacijai, kurios tikslai ir uždaviniai nesutampa su Klubo
tikslais ir uždaviniais.
4.11. Klausimą dėl nario pašalinimo sprendžia Klubo valdyba per 15 dienų nuo šių įstatų 4.12.
punkte nustatytų pažeidimų padarymo ar sužinojimo apie juos. Sprendimą apie nario pašalinimą valdyba priima balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininko balsas yra lemiamas.
4.13. Nesutikdamas su Valdybos sprendimu, Klubo narys turi teisę per !0 dienų nuo sprendimo gavimo dienos, gautą sprendimą apskųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Nagrinėjant skundą, Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo nevykdomas, tačiau jo narystė Klube yra sustabdoma.

V. KLUBO VALDYMO ORGANAI

5.1. Klubo aukščiausias organas-visuotinis narių susirinkimas (toliau susirinkimas), o valdymo organai - Valdyba ir Klubo prezidentas.
5.2. Klubo susirinkimas, kuris šaukiamas vieną kartą per metus iki sekančių metų
balandžio mėnesio pirmos dienos, yra aukščiausias organas. Susirinkime visi nariai turi po vieną balsą.
5.3. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo narių.
5.4. Klubo nariui, jeigu jis yra juridinis asmuo, susirinkime atstovauja įgaliotas juridinio
asmens atstovas.
5.5. Nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, savo nuomonę gali išreikšti iš anksto
balsuodami raštu susirinkimo darbotvarkės klausimais.
5.6. Susirinkimo kompetencijai priklauso:
5.6.1. keisti Klubo įstatus;
5.6.2. priimti sprendimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.6.3. rinkti ir atšaukti Klubo Valdybos narius;
5.6.4. priimti sprendimus ir kitais klausimais, kurie neperduoti valdybos ar kitų Klubo organų
kompetencijai;
5.6. Susirinkimo priimti sprendimai bei nutarimai laikomi priimtais, jeigu balsuojant balsų „už"
buvo daugiau negu „prieš". Priimant sprendimą dėl įstatų pakeitimo bei dėl Klubo pertvarkymo,
reorganizavimo ar likvidavimo „už" turi būti daugiau negu 2/3 visų dalyvavusių susirinkime narių.
5.7. Eilinį susirinkimą šaukia Valdyba per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Šaukdama
susirinkimą, Valdyba priima sprendimus dėl narių atstovavimo, darbotvarkės.
5.8. Neeilinio susirinkimo iniciatoriais gali būti Valdyba ar daugiau kaip 20 procentų Klubo
narių. Gavus iniciatorių prašymą sušaukti neeilinį susirinkimą, sprendimą dėl susirinkimo sušaukimo
Valdyba privalo priimti per 15 dienų.
5.9. Susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi 10 procentų Klubo narių ar valdymo organas.
5.11. Pakartotinis susirinkimas (jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo), šaukiamas
ne vėliau kaip per 10 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos, paskelbiant apie tai laikraštyje prieš 5
dienas iki pakarotino susirinkimo sušaukimo datos. Sprendimai priimami neatsižvelgiant į dalyvavusių
narių skaičių.
5.12. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.
5.13. Klubo Valdyba.
5.13.1.Klubo veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja Klubo Valdyba.
5.13.2. Valdybos nariais gali būti tik fiziniai asmenys -Klubo nariai ir steigėjai.
5.13.3. Valdybą renka visuotinis Klubo narių susirinkimas 5 metams.
5.13.4. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.
5.13.5.Valdybos posėdžiai rengiami esant būtinumui, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus.
5.13.6. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, o jam nesant - sekretorius.
5.13.7. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančio posėdžiui balsas.
5.13.9. Klubo Valdyba:
5.13.9.1. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Klubo prezidentą, pasirašo su juo darbo sutartį, nustato
jo pareiginį atlyginimą, premijų dydį ir mokėjimo tvarką;
5.13.9.2. nustato Klubo organizacinės ir finansinės veiklos kryptis;
5.13.9.3. sprendžia priėmimo į Klubo narius, jų išstojimo ir pašalinimo klausimus;
5.13.9.4. kontroliuoja Klubo biudžeto panaudojimą,
5.13.9.5. svarsto visus Klubo veikioje iškilusius klausimus, kurie nepriskirti visuotinio
susirinkimo kompetencijai.
5.14. Klubo prezidentas.
5.14.1 vadovauja Klubo veiklai ir tvarko jo reikalus, išskyrus tuos, kurie priklauso susirinkimo ar Valdybos kompetencijai;
5.14.2. atstovauja Klubą santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis
visuomeninėmis organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
5.14.3. įstatymu nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skatina juos bei skiria
drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų etatus;
5.14.4. atstovauja asociaciją teisme, savo kompetencijos ribose valdžios ir valdymo organuose,
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5.14.5. įgyvendina susirinkimų, Valdybos nutarimus ir sprendimus;
5.14.6. atlieka kitas reikalingas Klubo veiklai užtikrinti funkcijas;
5.14.7. veikia asociacijos vardu, neviršydamas nustatytų įgaliojimų;
5.14.8. sudaro sandorius, kurių vertė iki 50000 Lt;
5.14.9. užtikrina priimtų įsipareigojimų vykdymą.

VI. KLUBO PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ, PAJAMŲ BEI TURTO NAUDOJIMO TVARKA

6.1. Klubo lėšų Šaltiniai yra šie:
6.1.1. steigėjų skiriamos lėšos;
6.1.2. lėšos, gautos kaip parama, dovana;
6.1.3. Lietuvos ir užsienio fondų bei programų lėšos;
6.1.4. pajamos už paslaugas;
6.1.5. kitos teisėtai įgytos lėšos;
6.1.6. stojamasis ir nario mokestis.
6.2. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas
perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo
teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Klubo įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant
ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus Klubo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
6.3. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos
gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės
aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis
asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu Klubo įstatuose yra nustatyta.
6.4. Klubas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų
grupė gali daryti įtaką Klubo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
6.5. Klubo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Klubo įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Klubas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Klubas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.
6.6. Klubo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose.

VII. FINANSINĖS VEIKLOS APSKAITA

7.1. Klubas buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ IR SKYRIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1. Klubas gali steigti filialus, atstovybes ar skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
8.2. Sprendimus dėl filialų, atstovybių ir skyrių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba. Filialai, atstovybės ir skyriai veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.
8.3. Filialui, atstovybei ar skyriui vadovauja vadovas- direktorius. Filialų, atstovybių ar skyrių
' direktorius renka ir atšaukia skyriaus narių susirinkimas.
8.4. Filialų, atstovybių ir skyrių veikla nutraukiama priėmus atitinkamą Sprendimą Valdybai.

IX. KLUBO PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1. Pranešimas apie Klubo šaukiamą visuotinį narių susirinkimą turi būti paskelbtas dienraštyje „Kauno diena" ne vėliau kaip 15 dienų iki susirinkimo pradžios arba pranešant raštu, nurodant datą. laiką, vietą, susirinkimo darbotvarkę.
9.2. Apie Klubo reorganizavimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą ar likvidavimą turi būti paskelbta viešai dienraštyje „Kauno diena" ir pranešta visiems Klubo kreditoriams registruotais laiškais. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas.

X. KLUBO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

10.1. Reorganizavimo ir likvidavimo klausinius sprendžia susirinkimas.
10.2. Klubas reorganizuojamas Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyta
tvarka. Reorganizuojant Klubą, rengiamas reorganizavimo projektas. Kartu su projektu tiri būti parengti
po reorganizavimo veiksiančių asociacijų įstatai.
10.3. Klubas likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Sumokėjus mokesčius į Valstybės biudžetą, atsiskaičius su darbuotojais ir
kreditoriais, iš likusio Klubo turto ir lėšų, nariams gražinama tik jų sumokėti stojamieji ir nario mokesčiai, likęs nepaskirstytas turtas ir lėšos perduodamos kitai ar kitoms asociacijoms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje, kurias sudaro institucija, nutarusi likviduoti Klubą.
10.5. Likviduojant Klubą, jos darbuotojai atleidžiami ir su jais atsiskaitoma darbo teisės aktų nustatyta tvarka.

Ši įstatų redakcija yra patvirtinta „Žaibo rato" klubo steigiamojo susirinkimo susirinkimo sprendimu 2006 m. gruodžio 18 d.


Steigėjai:
1. Gediminas Kalpokas
2. Gintautas Laukys
3. Aurimas Alubauskas


Į viršų
 Aprašymas  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Forumas užrakintas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1 pranešimas ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | Sukurta subsilver2 pagrindu. Pagamino Geremio
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007